tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

The Fast & the Furious chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?