tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:

The Fast & the Furious chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?