tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Thank you
Person 1: You're so funny and cool

Person 2: them q them q
viết bởi TomMiddleton 30 Tháng chín, 2012