tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A gay creep that butterflies dicks everywhere, mainly used on IRC.
<Jake> You look sexy!
<Kyle> Oh come on Jake you're such a thendermen
viết bởi sleeping_bear 08 Tháng một, 2013