tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
To give someone therapy
Today at my therapy job i therapitize a crazy chick.
viết bởi Ebony1997 13 Tháng tư, 2011