tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A website that sells nerd and geek apparel that is awesome beyond measure.
"Dude did you see my shirt that plays music? I got it from think geek. Its fucking rad."
viết bởi Mr.Wuggles 21 Tháng tư, 2010