tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
(verb)- To think deeply while shoving a donut into your mouth.
I really wanna go thoguhting at dunkin' donuts this morning!
viết bởi RMan17 04 Tháng tư, 2010
 
2.
Thinking about yoghurt
"I was thoguht"
viết bởi ElectricDemon 08 Tháng tư, 2004