tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
An abbreviation of term "Throat Yogurt"
I gave Erica a healthy shellacking of throagurt.
viết bởi Cheeseburner 30 Tháng ba, 2010