tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Its when you give a thumbs-up to a word on urban dictionary.
Guy1: Hey dude go on urban dictionary, go to my word and thumbs-it-up.
Guy2: I'm thumbsing it up now.
viết bởi Tiny Doug 06 Tháng tư, 2010