tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Massive case of under bite.
Hey bro, check out that bitch, she rockin' a thunderbite!
viết bởi tjseal3403 14 Tháng mười, 2011