tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
There's been a murder! - said Taggart stylee with a Scottish accent.
Och NO!!! ThusbunaMudda! Ornlee I Tagggggggggggert can solvut!
viết bởi Nicole (Inspector Goldilocks) 02 Tháng ba, 2004