tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Someone with a really small dick, yet has a gigantic ballsack.
Jim is a Tic Tac Potato Sack for sure!
viết bởi Jedi Master Yoda 25 Tháng tư, 2007