tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
When someone tickles you until you pee.
A:Stop please haha im about to pee
B:AHAHAHA but its so much fun
A:hehe ahaha *pees*awe i just tickle pissed

B:eww
viết bởi Randomxhumor 11 Tháng tư, 2011