tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The Tickling of the Balls means a person is lying to you or just playing around with you.
John:Yo i just got a car Dude !
Frank:Yo man your "Tickling My Balls!!" man!!
John:NO LIE MANG
viết bởi ItzJinn 26 Tháng hai, 2011