tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The password on the computers in Portal after you type in login (username is cjohnson)
Username>cjohnson Password>tier3
Admin> Valve
viết bởi nosrednA .rM 24 Tháng năm, 2009