tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Slang for "Thick Thighs" Usually said when a fat girl is present.
Cheeseburger eyes got that girl stuck wit dem tik tighs.
viết bởi BenR5 03 Tháng tám, 2011