tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A tatoo of graphic gay porn on ones body.
John Morey has a tik tak toe wart on his arm.
viết bởi TJwho16 10 Tháng tư, 2010