tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Device used for pleasuring women.
Joyous outburst.
Till-da!
viết bởi Kevin 21 Tháng tám, 2003