tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Partying, drinking, having fun with your homies, bro's, women, etc.
I had a long day at work, too. Where are we Ting Tingin' (Ting Ting) tonight?
viết bởi JDB 2010 20 Tháng tám, 2010