tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Prepubescent shit 'stashe often seen on teenage boys or mexicans.
Marcy: John is so hip.

Ellen: I know and his tinkertash makes him look so mature.
viết bởi Rezface 25 Tháng năm, 2012