tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
In the process of getting tipsy. Or in the process of getting drunk.
Were not even there yet and Paul is already tipsin after a couple of beers.
viết bởi CV C Dub CV 01 Tháng mười, 2010