tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A hipster word for cool. The T is silent.
Yo Darrel, those new rims are Tküche.
viết bởi TkücheHipster 27 Tháng một, 2013