tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
When you raise hell or otherwise going someplace and raising hell.
You: Yo, To Da Galoon!
Buddy: HELL YEAH!
viết bởi Galoon Squad 17 Tháng mười, 2010