tìm từ bất kỳ, như là cunt:

To a girl.}:"Hey now! You're a naughty skidoo!" chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?