tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The reason you were up all night
Bill: *yawn*
John: Woah you look tired.
Bill: Yeah i was up all night last night.
John: Why?
Bill: *snicker*
John:?
Bill: To get lucky.
John: Goddammit Bill.
viết bởi MC RAMASAMA 22 Tháng hai, 2014