tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Guess what it means.......come on
Today is easter!!!
viết bởi Bob and tom in teh morining 23 Tháng tư, 2004