tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
An unthinkably hairy beast, who is the powerhouse of the Fake BG NBA team.
(don't get in his way)
Take cover, its Torbjord!
viết bởi Guru R. 20 Tháng mười hai, 2004