tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
One who completes the Tough Mudder Challenge.
Guy1: Did you hear Michael completed the Tough Mudder Challenge?

Guy2: Yeah he's a Tough Mudder Fucker.
viết bởi XxMayhem6xX 19 Tháng hai, 2012