tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A name given to someone who tries to be cool and hip but fails miserably
That Peaches Geldof is such a Trevor Try Hard.
viết bởi coolmann 03 Tháng tám, 2007