tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Trevyn's new name.
Me: Hey Trevsgay!
Trevyn: Dude, my name is Trevyn.
Me: No fucker your goddamn name is Trevsgay so shut up.
viết bởi Wenisface 08 Tháng năm, 2003
 
2.
A shortened form of the phrase "Trevyn is gay."
Dude, Trevyn, you are gay. So your name is now Trevsgay.
viết bởi Wangface 15 Tháng tư, 2003