tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
beat up hoe
Dang, look at that Trezlen.
viết bởi Anonymous 25 Tháng hai, 2003