tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
Three hot, yet very stupid guys.
Hey Megan! Look at those hot triple tardz going to the zoo in their lion suits!
viết bởi Megan's Mama 12 Tháng sáu, 2003