tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When three overly fat people have a wild, dirty, threesome.
Bob, Linda, and Lisa went home to have a wild TRIPPLE WOPPER.
viết bởi SenorFuerte 16 Tháng bảy, 2011