tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Getting totally drunk on a night out
you know nick?
yeah..
he got trollyed last night!
viết bởi skinnersranger 07 Tháng hai, 2012