tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Not tasting of salmon
The drugs he slipped her were very truffle-iscious.
viết bởi Rosie O'donnell 14 Tháng ba, 2004