tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Tsikuni - A purple drank. Often associated with guns and niggers.
Tsikuni: Grip n sip grip n sip grip n sip grip n sip grip n sip grip n sip grip n sip grip n sip grip n sip grip n sip
viết bởi Nullav 06 Tháng một, 2007
 
2.
Adjective; description for the existence of not being in the Urban Dictionary.
The term Lyrai is not tsikuni.
viết bởi Yubi Shines 28 Tháng mười hai, 2003