tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Wasting time doing random un-productive work
"She has been all day Tu-Tu-Dooing"
"Why don't you make yourself useful instead of tu-tu-dooing"
viết bởi IAmAJango 20 Tháng năm, 2014