tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Noun: A blog that is on tumblr
Hey what you up to?
Just reblogging to my tumblog
Is that the words tumblr and blog combined?
Yep
viết bởi keineIdee 17 Tháng mười, 2011