tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Geeky Ninja(in terms of tactical finesse and assassination expertise)
Chuck Bartowski from the show Chuck is similar to a Tumri.
viết bởi Tumri 05 Tháng tư, 2009

Words related to Tumri

assassin batman computer fat geek hitman ninja scrub