tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Indian/Pakistani/Hindu People / or those who wear turbans (IE: Sikhs)
Dude, my taxi driver was a Turban Cowboy
viết bởi Hatman1969 30 Tháng một, 2012