tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
1. Popular punk rock band form the chi.

2. Synonym for hardcore, awesome, legit as shit
1. I saw the Turbo Vamps! last night. They rocked

2. When I go out I roll Turbo Vamp!
viết bởi Banarang 05 Tháng mười, 2010