tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Signing off. Peace. Goodbye. Get Raped. Awesome
But that was awesome man!!!

Turndable - Scet
viết bởi Scet Shin 09 Tháng mười một, 2008

Words related to Turndable

awesome goodbye peace raped signed