tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Street tires that are bald from shameless burnouts, and thus resembling racing tires with no tread pattern.
Nice Turnpike Slicks durt ball.
viết bởi Drunkin Nate 10 Tháng tư, 2005