tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Someone who tweets (posts a message) on Twitter way too much.
Joe tweets about everything he does. He has major Tweetaria.
viết bởi Big Jimz 19 Tháng năm, 2009