tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A way in which to say "2011". This is effective because "11" resembles two sticks.
Man 1: Happy Twenty Two-Sticks, bro.

Man 2: Sounds like a plan.
viết bởi madba 01 Tháng một, 2011