tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A very annoying teacher a WHS. Also a very hipocritical person if you can call her that
I hate ms. Twerdle, or that twerdle is a bitch!
viết bởi MrDax73r 08 Tháng mười, 2004