tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
When you have a lot of twerkness. One who is good at twerking.
Dang. Emery is so twerkalicious.
viết bởi Tibbleznumberthre3 19 Tháng năm, 2013