tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Using a Twitter account to criticize somebody or something.
Joe: I can't believe Edwin Twitticized my fantasy football team this week!
viết bởi Virginia Ninja 26 Tháng mười, 2009