tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Means Idiot

Taken from modern Welsh language
Don't be such a twpsyn
viết bởi Gav 31 Tháng tám, 2004

Words related to Twpsyn

idiot misspell twat twpsen version