tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A tweet in the form of a rhyming couplet; i.e., a two-line rhyming verse of not more than 140 characters posted on Twitter.
If a two-line rhyming verse is a Couplet;
Is a two-line rhyming tweet a Twuplet?
viết bởi KEPriya 10 Tháng sáu, 2012